Get Adobe Flash player

Mobing na delovnem mestu

Mobing je izraz za spolno ali drugo obliko nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu. V poslovnem smislu se izraz »mobing« najpogosteje uporablja v zvezi z zlorabami v delovnem okolju. Svetovno priznani strokovnjaki s tega področja menijo, da se mobing dogaja v slabo organiziranih in slabo vodenih delovnih okoljih, ki jih menedžerji ne obvladajo in posledično svojo nesposobnost kompenzirajo z agresivnimi in s poniževalnimi ravnanji. Mobing ima sicer več pojavnih oblik.

Najpogostejše žrtve mobinga so kvalitetni delavci, ki štrlijo iz povprečja s svojo inteligentnostjo in kreativnostjo.

Mobing na delovnem mestu se spozna tako, da je določena oseba izpostavljena sistematičnim in dalj časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom, da se jo izrine iz delovnega mesta ali okolja. Pomenljivo je, da mobinga ne gre povsem enačiti z nasiljem na delovnem mestu. Medtem ko so takemu nasilju izpostavljeni ranljivejši delavci, predvsem tisti z nižjo izobrazbo, pa so žrtve mobinga v pravem pomenu besede najpogosteje kvalitetni delavci, ki štrlijo iz povprečja s svojo inteligentnostjo, z originalnostjo in s kreativnostjo.

V Sloveniji je mobing prepovedan na več ravneh. Tako temeljna prepoved mobinga izhaja že iz Ustave RS, v skladu s katero ima vsakdo v Sloveniji pravico do dostojanstva in varnosti oz. mu je zagotovljena nedotakljivost telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic (34. člen Ustave RS).

Tudi v Zakonu o delovnih razmerjih RS (ZDR) je jasno izražena prepoved izvajanja mobinga. Tako je prepovedano trpinčenje na delovnem mestu.

Trpinčenje je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu oz. v zvezi z delom.

Delodajalec je v skladu z ZDR dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu ali drugemu nadlegovanju oz. trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec celo sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev.

Naše podjetje vam nudi kvalitetno svetovanje in pomoč tako pri odkrivanju mobinga kot  odpravljanju njegovih posledic, prav tako pa v okviru svetovalne in izvajalske funkcije pomaga delodajalcem pri pripravi pravnih aktov delodajalcev za preprečevanje izvajanja mobinga na delovnem mestu.